Спортивная Федерация Высоколётного и Гонного Голубеводства Украины

Затверджено Президентом Всеукраїнської Асоціації Голубоводів
Статут
ФЕДЕРАЦІЇІ ВИСОКОЛЬОТНОГО
ТА ГОННОГО ГОЛУБІВНИЦТВА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Федерація високольотного та гонного голубівництва надалі ФВГГ є добровільним об'єднанням громадян,створена за рішенням загальних зборів діє на основі спільності iнтepeciв для сприяння розвитку спорту та збереження генофонду національних високольотних та гонних порід голубів.
1.2. ФВГГ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Закону України «Про громадські об'єднання», чинним законодавством та цим Статутом на ocновi добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності.
1.3. ФВГГ набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації , має печатку, штампи, власну символіку i бланки встановленого зразку зi своїми символами тощо, які приймаються правлінням ФВГГ, та реєструються у встановленому порядку.
1.4. ФВГГ здійснює свою діяльність самостійно.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Головною метою діяльності ФВГГ є відновлення льотних якостей, булої слави миколаївських голубів та інших гонних порід, захист iнтepeciв її членів , розвиток їх активності i творчої самодіяльності, сприяння збереженню i покращенню генофонду чистопородних високольотних безкружних та гонно декоративних національних порід голубів України.
2.2. Основними завданнями ФВГГ є:
сприяння розвитку та популяризації спорту безкружного та гонного голубівництва;
надання методичної та практичної допомоги аматорам та первинним організаціям у створенні генофонду i селекційній роботі.
2.3 Розвиток зв'язків і співробітництва між голубоводами України.
2.4. ФВГГ у встановленому чинним законодавством порядку та для виконання статутних завдань користується правом:
- брати на облік своїх членів;
- серед своїх членів організовувати проведення змагань високольотних та гонних голубів;
- проводити конкурси з різних порід високольотних та гонних спортивних голубів;
- організовувати і проводити агітаційно-пропагандистську роботу з своєї діяльності за допомогою преси, радіо і телебачення та через власні друковані органи;
- виявляти і узагальнювати вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку високольотного та гонного спортивного голубівництва;
- встановлювати громадськими експертними комісіями належність високольотних та гонних голубів до генофонду України;
- розробляти положення про правила проведення змагань високольотних та гонних голубів;
- встановлювати та затверджувати положення про порядок оцінки породності, стандарти порід високольотних та гонних голубів;
- забезпечувати членів ФВГГ родовими кільцями для спортивних голубів, медикаментами та вакциною;
- сприяти створюванню експертних комісій первинних організацій з високольотного та гонного голубівництва.

3. ЧЛЕНИ ФВГГ
3.1. Членство у ФВГГ може бути індивідуальним та колективним. Індивідуальними членами можуть бути громадяни, які мешкають на території України, визнають Статут, займаються гоном голубів та беруть участь в роботі одного з первинних осередків, досягаючи реалізації виконання статутних завдань ФВГГ,за рішенням Правління ФВГГ членами ФВГГ можуть бути також об'єднання (осередки) голубоводів.
3.2. Прийняття в члени ФВГГ проводиться Правлінням на підставі письмової заяви та затверджується Конференцією.
3.4. В окремих випадках Правління ФВГГ може прийняти рішення про прийняття у члени ФВГГ іноземних громадян.
3.5. Члени ФВГГ мають право:
- обирати та бути обраними в керівні та контролюючи органи ФВГГ;
- брати участь у заходах, які проводить ФВГГ для виконання статутних завдань;
- вносити у всі органи ВФГГ пропозиції та зауваження по будь-яких питаннях його діяльності. Пропозиції виносяться на розгляд відповідного органу в найкоротший строк. За ними приймаються рішення, які в 10 денний строк доводяться до відома особи, яка подала пропозицію;
- отримувати методичну та консультативну допомогу від ФВГГ;
- виходити з членів ФВГГ в разі бажання.
3.6. Члени ФВГГ зобов'язані:
- дотримуватись положень Статуту, брати участь в роботі ФВГГ, виконувати взяті зобов'язання;
- проводити роз'яснювальну роботу про мету, завдання ФВГГ по розвитку спорту аматорського та колективного голубівництва;
- згідно розроблених ФВГГ положень проводити племінну роботу та кільцювання голубів
- виконувати санітарні вимоги по утриманню голубів в індивідуальних та громадських розплідниках;
- дотримуватись правил змагань та інших засобів оцінки птахів.
3.7. Членство у ФВГГ припиняється за рішенням Правління у разі:
- подання заяви про вихід із ФВГГ;
- грубого порушення Статуту.
3.8. Оскарження рішення про виключення з ФВГГ може бути подане в Президію Всеукраїнської Асоціації Голубоводів протягом 10 (десяти) днів з часу повідомлення про виключення та вирішується на найближчому засіданні Президії.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФВГГ
4.1. Організаційну структуру ФВГГ будують за видовою та територіальною ознакою. Його основу складають: територіальні осередки (секції, клуби, товариства, федерації та ін.) , які вже створені або створюються ФВГГ на території України .
4.2. Рішення про прийняття осередків приймаються Правлінням ФВГГ
4.3. ФВГГ сприяє створенню місцевих осередків та бере їх на облік.
4.4. Осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом та можуть мати свої Статути (положення), які не суперечать Статуту ФВГГ, затверджуються Правлінням ФВГГ.
4.5. Вищим керівним органом ФВГГ є Конференція, яка скликається один раз на рік або частіше в разі необхідності. Місце та строки проведення, а також норми представництва та порядок обрання делегатів визначається Правлінням федерації. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні делегати 50% первинних осередків.
4.6. Позачергова Конференція скликаються на вимогу двох третин членів ФВГГ або з ініціативи Правління. Рішення про скликання позачергової Конференції приймаються не пізніше, ніж за 20 робочих днів до її проведення.
4.7. До виключної компетенції Конференції відноситься:
- затвердження Статуту ФВГГ та внесення змін і доповнень до нього , які повинні бути зареєстровані у встановленому порядку;
- визначення поточних та перспективних програм ФВГГ;
- обрання відкритим голосуванням голови ФВГГ терміном на п'ять років;
- обрання Правління ФВГГ терміном на п'ять років;
- заслуховування та затвердження звітів Правління;
- розробка та затвердження стандартів на національні породи високольотних та гонних голубів;
- прийняття Положень про правила змагань високольотних та гонних голубів;
- прийняття рішення про припинення діяльності ФВГГ.
4.8. Рішення конференції вважається правомочним , якщо за нього проголосувало більшість присутніх делегатів.
4.9. Правління здійснює керівництво ФВГГ в період між конференціями. Приймає рішення про основні напрямки діяльності ФВГГ.
4.10. Діяльністю ФВГГ між зборами Правління керує Голова, а в разі його відсутності заступник, а діяльністю осередків - їх Голови.
4.11. Голова, а в разі його доручення заступник, від імені ФВГГ:
- представляє її інтереси в усіх інстанціях України та за її межами;
- для виконання статутних завдань здійснює загальне керівництво діяльністю ФВГГ;
- затверджує положення про конкурси, змагання, громадські експертизи, громадські суддівські колегії ФВГГ;
- має право підпису документів ФВГГ.
4.12. Правління ФВГГ є виконавчим органом, який безпосередньо реалізує статутні завдання:
- подає на Конференцію питання про реєстрацію змін та доповнень до Статуту ФВГГ;
- атестує кваліфікаційні суддівські та експертні комісії своїх членів та надає їм відповідні посвідчення;
- заслуховує та затверджує звіти підзвітних осередків ФВГГ;
- розробляє зміни та доповнення до Статуту ФВГГ і подає їх на Конференцію;
- підготовлює питання на розгляд Конференції.
4.13. Засідання Правління можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв'язку .Будь яке засідання оформлюється протоколом .
4.14. У випадку коли Голова ФВГГтимчасово не може виконувати свої обов'язки його обов'язки виконує заступник ( відповідальний секретар).
5. ПРАВЛІННЯ ФВГГ
До складу правління ФВГГ входять:
Голова ФВГГ, його заступник (відповідальний секретар федерації) та голова експертної комісії (голова суддівської колегії федерації).
6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА
6.1. ФВГГ є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей ФВГГ має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт , інші засоби , набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
6.2.Грошові кошти й майно ФВГГ формуються за рахунок :
- коштів і майна , які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів ;
- коштів або майна , які надходять від ведення основної діяльності , з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України.
6.3. ФВГГ, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
6.4.Майно та кошти ФВГГ використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності ФВГГ.
7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФВГГ
7.1. Товариство може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Товариства.
7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Товариства. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Товариства.
7.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
- реалізують статутні мету та завдання Товариства у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради;
- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
- представляють Товариство на території певної адміністративно-територіальної одиниці.
7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:
- використовувати назву та символіку Товариства для реалізації завдань Товариства;
- отримувати допомогу у реалізації завдань Товариства від керівних органів та посадових осіб Товариства;
- бути присутнім на загальних зборах товариства, засіданні ради;
- звертатись з клопотаннями до керівних органів Товариства;
- захист свої х законних прав та інтересів;
- всебічне сприяння від керівних органів товариства.
7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Статуту Товариства;
- активно впроваджувати рішення кренів них органів Товариства (прийнятих в межах Статуту Товариства та чинного законодавства);
- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів товариства.
7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або Загальних зборів Товариства а також в судовому порядку.
7.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 6.7 Статуту.
8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
8.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску);
8.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його майна і коштів приймаються Зборами Товариства, якщо за них проголосували не менше 2/3 делегатів, обраних на Зборах Товариства;
8.3. Реорганізація Товариства здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Товариства.
8.4. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Товариства може бути прийняте судом у встановленому законом порядку;
8.5. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Товариства, збори Товариства створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Зборами Товариства.
8.6. У разі ліквідації Товариства його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
8.7. Ліквідація вважається завершеною, Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
8.8. За рішенням Товариства, прийнятим Загальними зборами, Товариство може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу
8.9. рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.
8.10. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Товариства, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису До відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Товариства. Протягом встановленого часу управління поточними справами Товариства, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада Та Голова Товариства. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Товариства припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є компетенцією Загальних Зборів Товариства.
9.2. Рішення Зборів Товариства з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів Товариства.

1
Положение принято на конференции членов федерации 3 марта 2012г
Положение по чемпионату украины среди
высоколетных голубей
СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ ВИСОКОЛЬОТНОГО
ТА ГОННОГО ГОЛУБІВНИЦТВА
Цель соревнований
Развитие престижа гона высоколетных голубей в Украине.
Повышение уровня голубеводов в селекционной и тренерской работе.


Подведение итогов работы голубеводов Украины в высоколетном голубеводстве.
Определение лучших высоколетных голубей, тренеров-селекционеров и клубов.
Пропаганда высоколетного голубеводства в Украине.
Время и место проведения соревнований
Соревнования в зачет чемпионата проводятся по клубам (секциям) федерации с 16 декабря по 15 декабря постоянно с проверкой соответствия данных на голубей пролетавших более 180 мин. Уполномоченными представителями руководства федерации.
Руководство проведения соревнований
Общее руководство осуществляется руководством Федерации высоколетного и гонного голубеводства Украины. Непосредственное руководство соревнованиями осуществляет судейская коллегия федерации.
Участники чемпионата и условия проведения соревнований
В соревнованиях могут принимать участие все члены федерации со своими голубями окольцованными кольцами установленного образца. Приобретенные голуби идут только под фамилией тренера их вырастившего
Соревнования проводятся:
среди голубей первогодков;
среди голубей старшего возраста
на красоту полета: полную видеозапись полета с обозначением даты и времени, начиная с подготовки и заканчивая посадкой последнего голубя. Видеозапись и записи каждого зачета в отпечатанном виде отправлять ответственному секретарю Федерации в течение 10 дней.
Правила проведения чемпионата
Для проведения зачета среди бескружных голубей назначается экспертная комиссия из членов клуба в составе 2 человек; при согласии тренера, в исключительных случаях – 1. Комиссия заполняет ведомость, оценивает результаты полёта 5 николаевских голубей, можно различных бескружных подгрупп (т.н. пород), Каждый голубь оценивается отдельно. Время подъёма пятёрки не более 20 мин.
Засчитывается время, пока голуби находятся в поле зрения. Время, которое голуби находились вне поля зрения (ушли за пределы круга без причин), в зачёт не входит. Если голуби закрылись тучей, испугались хищной птицы, но скоро вернулись на круг - время засчитывается. Здесь судьи должны определяться сами, не пересидели ли голуби где-нибудь. Если голуби остались в ночь, засчитывается время видимости.


Полетные баллы: одна минута полёта на любой высоте — один балл.
Голубь снимается с зачета :
1.Если он совершил более 1 нарушения в час, например: бродит, сел не на сою крышу.
2.Снял ястреб.
3.Голубь сделавший круг при полете ( принято на конференции федерации в 2015 году)
Штрафные баллы начисляются за нарушение правильного стиля полёта каждое нарушение - один штрафной балл.
Голуби с временем полета менее 60 мин. в зачет не идут.
Зачётные баллы: от полётных баллов вычитаются штрафные баллы.
Только после посадки пятёрки можно поднимать следующую, если есть возможность. Других голубей до окончания зачета поднимать запрещается. Голубевод может запускать одного голубя в зачёт 3 раза (если считает, что он не проявил свои возможности), но не в один день. Засчитывается лучший результат из трех.
Форма протокола
Клуб______________ Председатель клуба ________(_________)
Тренер________________ Дата______

Ведомость зачета полета голубей

№ пп № кольца Порода Особые приметы, пол Время подъёма Время посадки Время полёта: мин (баллы) Штрафные баллы Зачёт-ные баллы примечание
1
2
3
4
5

Старший эксперт_____________( )
Эксперт_____________________( )
С оценкой согласен тренер _________________( )

По окончании зачета, не дожидаясь напоминаний, в течении 10 дней после его проведения отправить отпечатанные протоколы подтвержденные подписью председателя клуба, а при наличии и видео диски в адрес ответственного секретаря федерации для подведения итогов и публикации в Вестнике голубевода. Зачеты проведенные после 15 декабря идут в зачет следующего года. В ведомостях указывать данные на всю пятерку. Если голубь снят с зачета по каким – либо причинам указывать "снят с зачета и причина".

Определение победителей
Места среди голубей определяются при наличии не менее пяти голубей одной породы.
Места среди тренеров определяются по среднему количеству баллов его голубей
Места среди клубов определяются по проценту членов клуба принявших участие в соревнованиях
Места за красоту полета определяются судейской комиссией по видеозаписям при участии голубей не менее 3 тренеров.
Лучшие показатели проверяются уполномоченными представителями руководства федерации.
Лучший голубь производитель определяется из числа первой десятки голубей, если его потомки ( что подтверждается клубным паспортом – родословной) также вошли в первую десятку .

Награждение победителей
Голуби, тренеры и клубы, занявшие 1, 2, и 3 места награждаются медалями федерации и дипломами
Клуб, занявший первое место в чемпионате, награждается переходным кубком федерации.
Все остальные участники чемпионата награждаются грамотами

2
Головний суддя федерації Л.Квапіш.

Положение об экспертной оценке высоколетных и гонных спортивных голубей

СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ ВИСОКОЛЬОТНОГО
ТА ГОННОГО ГОЛУБІВНИЦТВА
I. Общее впечатление (оценка в клетке) 10 баллов
Под общим впечатлением понимается внешняя красота и породность голубя. Они характеризуются осанкой и формой, соразмерностью всех частей тела, силой и энергией летного голубя: голова, шея, корпус, постановка ног, крыльев и хвоста, как и весь внешний вид, должны быть гармоничными.
Расу, как и пол голубя, особенно подчеркивает голова: округлая или слегка удлиненная с широким затылком. Голова должна быть пропорциональна шее и остальным частям тела, ее величина и форма ясно определяют пол птицы.


Клюв правильной формы, в основном средней длины 1,5-2 см, около корня хорошо закрытый. Цвет клюва в летном голубеводстве в зависимости от масти: у белых - белый, у черных - роговой белый и т.д.
Радужный цвет глаз также присущий масти голубя: у белого -темно-коричневый, у красного - темно-коричневый, серебристый, цвета красного проса, у черного - цвета красного проса, серебристый и т.д.
Глаза - хорошо посаженные, имеют здоровый вид, защищены широким лбом и окружены окологлазным кольцом цвета, соответствующего масти: у белого - белым, у красного белоклювого
- цвета топленого молока и т.д.
Окологлазное кольцохорошо развито, сзади - тонкое, спереди
-шире и плотнее.
Восковица соответствует цвету голубя — чистая, выразительная. Цвет пера не имеет значения, желательно чистых мастей. Ноги сильные, широко поставлены.
I. Дефекты
Очень малая голова, минус 0,50 балла. Открытый глаз (лупатость), минус 0,25 балла. Веко слабо развито, не отвечает масти голубя, минус 0,25 балла. Узкий лоб, минус 0,25 балла, слабо развита восковица, не отвечает масти, минус 0,25 балла. Слабый или ассиметричный клюв, минус 0,25 балла, шея не отвечает гармонии корпуса - тонкая, длинная, минус 0,50 балла. Очень высокие 11-12 см или низкие ноги 6-7 см, узко поставлены, минус 0,25 балла. Косолапость пальцев ног, минус 0,50 балла. Касающийся земли хвост, минус 0,25 балла.
II. Мускулатура и уравновешенность 30 баллов
От объема и качества мускулатуры, строения костяка в большинстве случаев зависит продолжительность и красота полета, выносливость и уравновешенность голубя.
Грудная мускулатура основания крыла, степень развития грудины и подключенных мышц играют важную роль.


Основная тяжесть тела должна быть расположена в передней части корпуса. Под понятием «уравновешенность» имеется ввиду пропорциональное строение корпуса, правильное распределение веса в подъемной силе крыла.
II.Дефекты
Вес - не соответствует размеру голубя, рыхлое тело, минус 2-3 балла. Слабо развита мускулатура грудины, минус от 2 до 4 баллов. Грудные мышцы слабо заполняют угол между костями передней части скелета и грудной части, минус 2-4 балла. Нижняя часть тела не имеет яйцевидную форму, минус 2-4 балла. Основной вес птицы не сосредоточивается в передней части, птица сидит на хвосте, минус 4 балла.
III. Спина, пигостиль и хвост 10 баллов
От формы спины зависит аэродинамика всего тела.
Спина — широкая, ровная, крепкая, к хвосту постепенно сужается, составляет с пигостилем и хвостом клиноподобную форму. Благодаря развитой мускулатуре и обильному оперению пигостиля, спина переходит в узкий хвост плавной линией. Хвост со своей длиною должен отвечать размеру тела и сложен в три-четыре пера. При встряхивании в руках хвост должен распускаться на 180° и иметь немного овальную форму. Хвост состоит из 12-14 перьев.
III.Дефекты

Узкая или очень выпуклая спина, минус 1-2 балла. Мало оперенный пигостиль с провалом и ломаной линией схода, минус 1-2 балла. Хвост -длинный или узкий, минус 1,25 балла, поднятый кверху, минус 1,75 балла, наличие косиц и накладывания пера на перо, хвост состоит из 15-17 перьев, минус 1,25 балла. При встряхивании хвост образует желобообразную форму, минус 1,25 балла.
IV.Киль, грудина и задняя вилка 20 баллов

Киль грудины должен быть крепким, не очень глубоким, правильно выгнутым, ровным. Длина киля и построение грудины в летном голубеводстве зависит от стилей полета. У жаворонка киль походит ближе к лонным костям. У бабочки киль немного короче. У торцовых и серпастых — в зависимости от перерожденности. Главные функции грудных мускул - обеспечить необходимую опору в полете. Вилка - крепкая, при легком нажиме пальцем ощущается сопротивление. Крепкая и закрытая вилка - признак высокоразвитого скелета.
IV.Дефекты
Слишком короткий киль, минус 2-4 балла. Децентрализованное туловище влево или вправо, минус 2-4 балла. Кривой киль, минус 3-4 балла. Узкая грудная клетка, тонкие кости, минус 2-3 балла. Грудина в форме латинской буквы V, минус 3-4 балла. Вилка мягкая, сильно выступающая, раскрыта, с острыми концами, минус 2-3 балла. Вилка неодинаковой длины, минус 3-4 балла.
V.Крыло, качество оперения, масть 30 баллов
Длина и площадь крыла должна отвечать размерам и весу тела. Главная часть крыла - кисть с десятью маховыми перьями первого порядка. Их стержни тонкие, упругие и блестящие, с широкими опахалами, когда крыло раскрывается, они взаимно перекрываются. Три крайних пера при нормальном раскрытии могут немного расходится. Маховые перья второго порядка, кагорые находятся на предплечье, тоже широкие, хорошо развиты и почти совсем закрыты кроющим оперением. Концы всех маховых перьев округлены. В раскрытом крыле - главная линия, которая создается маховыми перьями первого и второго порядка, идет ровным полукругом, но допускается небольшой уступ по отношению к перьям второго порядка.
V. Дефекты
Площадь или длина крыла - не пропорциональны телу и его весу, тело рыхлое, минус 3-4 балла. Крыло узкое, маховые перья длиннее хвоста, минус 2- 3 балла.
Маховые перья разной длины, перо на перо не накладывается, минус 3- 4балла. При раскрытии крыла на запястном изгибе открыты очины первых маховых перьев, минус 3-4 балла. Оперение скудное, сухое, масть выражена нечетко, минус 1-1,25 балла.
Звенигородка 9 июня 2007 г.
ШАНОВНІ
ГОЛУБОВОДИ!


Ми надаємо таблицю якості ваших голубів.

Коли на виставці експерти будуть вивішувати оціночні листи ваших голубів, то ви зможете визначити якість голуба за цією таблицею та в якому напрямку працювати задля покращення екстер'єру цього голуба.

3
Підготувала секція високольотних голубів сумського клубу голубоводів
Оцінка спортивного високольотного в руках
Затверджено конференцією Федерації любителів
високольотних голубів України 8 листопада 1990 року
1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД
Під загальним враженням розуміється зовнішня краса і породність голуба. Вони характеризуються осанкою і формою тонного голуба: пропорційністю його статури, будовою голови, виразом очей, типовістю навколоочного кільця й восковиці. Расу, як і стать голуба, особливо підкреслює голова: округла або злегка приплюснута з широкою потилицею. Дзьоб біля кореня сильний, добре закритий; дзьоб довгий і середній. Колір райдужних очей може бути будь-який, в залежності від забарвлення птаха: у білого - темно-коричневий, у червоного - темно-коричневий, сріблястий, кольору червоного проса; у чорного - кольору червоного проса, сріблястий, темно-коричневий і т.д.. Очі захищені широким лобом і оточені навколоочним кільцем кольору відповідної масті голуба: білим - у білого ...Навколоочне кільце добре розвинуте, позаду -тонке або розділене дрібним пером, спереду - ширше і щільніше. Восковиця відповідає кольору голуба - чиста і виразна. Оперення матове, з легким блиском. Колір пера будь-який, бажано чистих мастей.
Дефекти
Надто плоска мала голова, відкрите око (видно білу оболонку), віко не відповідає забарвленню. Вузький лоб, слабо розвинуті восковиці і віко, слабий або короткий дзьоб, шия не відповідає тулубу (тонка, довга), непропорційно тонке або довге тіло, дуже високі або надто низькі чи сильно оперені ноги (дуже низькі - менше 5см., низькі - 7.. .8см., середні - 9... 10см.).
2. МУСКУЛАТУРА ТА ВРІВНОВАЖЕНІСТЬ
Від об'єму та якості мускулатури у більшості випадків залежать тривалість. польоту та витривалість голуба. Грудна мускулатура і мускулатура основи крила повинні бути добре розвинуті і пружні. Широкі груди і достатня випуклість (вигнугість) кіля - необхідні умови. Основна вага тіла повинна бути зосереджена у передній частині корпуса Під поняттям „зрівноваженість» мається на увазі пропорційна будова корпуса, правильний розподіл ваги до підйомної сили крила. Будова корпуса - краплеподібна.
Дефекти
Невідповідна вага, надто глибокий обо навпаки дрібний, кривий кіль грудини. Слабо розвинута мускулатура, вузькі груди.
3. СПИНА, ПІГОСТИЛЬ І ХВІСТ

Від форми спини залежить аеродинаміка всього тіла. Спина широка, рівна, міцна до хвоста поступово звужується, утворює з пігостилем і хвостом клиноподібну фігуру. Завдяки розвинутій мускулатурі й значному оперенню пігостиля, спина переходить у вузький хвіст плавною лінією. Хвіст зі своєю довжиною повинен відповідати величині тіла і складений у два-три пера При струшуванні в руках хвіст повинен розпускатися на 180° і мати трохи овальну форму. Хвіст складається з 12... 14 широких пер.
Дефекти
Вузька або дуже випукла спина, мало оперений пігостиль з провалом і ламаною лінією сходу. Хвіст довгий або вузький, піднятий догори, розпушений, наявність косиць (перо накладається на перо).Хвіст складається з 15... 17 пер, при струшуванні утворює жолобоподібну форму.
4. КІЛЬ ГРУДИНИ ТА ЗАДНЯ ВИЛКА
Кіль грудини повинен бути міцний, не дуже глибокий, добре вигнутий, рівний і достатньо довгий, щоб забезпечити грудним мускулам необхідну опору в польоті. В кінці він повинен якомога ближче підходити до задньої вилки (лобкових кісток).
Вилка міцна, при легкому натиску пальця відчувається опір. Кінці її повинні по можливості дотикатися. Міцна і закрита вилка— ознака високорозвинутого скелету.
Дефекти
Короткий або кривий кіль, вилка м'яка, сильно виступаюча, розкрита, крючкоподібна, з кінцями неоднакової довжини.
5. КРИЛО, ЯКІСТЬ ОПЕРЕННЯ, МАСТЬ
Довжина і площа крила повинні відповідати розмірам і вазі тіла. Найважливіша частина крила - кисть з десятьма маховими перами першого порядку, їх стрижні тонкі, пружні і блискучі, з широкими опахалами: коли крило розкривається, вони взаємно перекриваються.
Три крайніх пера, при нормальному розкритті крила, можуть трохи розходитись. Махові пера другого порядку, що знаходяться на передпліччі, також широкі, добре розвинуті і майже зовсім закриті криючим оперенням. Кінці всіх махових пер закруглені. У розгорнутому крилі головна лінія, яка утворюється маховими перами першого порядку, може йти невеликим уступом по відношенню до махових пер другого порядку. Тонкі і еластичні пера у великій кількості покривають все тіло голуба, утворюючи густий шар оперення, який прилягає до тіла. Голуби повинні бути чистої й симетричної масті.
Дефекти
Площа або довжина крила непропорційні тілу та його вазі. Махові пера різної довжини, вузькі, зморшкуваті, обсічені, перо на перо не накладається. Оперення слабе, сухе.
Масть виражена нечітко. Асиметрія кольорових пер по корпусу, голові, крилах і хвосту.